Yttranden

2021

Yttrande ang plan för tillväxt i kommunens tätorter 2021-2031
Yttrande ang samråd för detaljplan, ny skola i Munka Ljungby
Yttrande ang samråd för detaljplan, Klippanvägens förlängning
Yttrande om plan för Kärra 1:9, Norra Varalöv

2020

Yttrande om detaljplan för Barkåkra 55:1, Skepparkroken
Skrivelse från Naturskyddsföreningarna i Skåne – köp inte flygplatsen
Uttalande – köp inte flygplatsen
Remissyttrande, stationsområdet i Ängelholm
Samrådsyttrande angående utvidgning av bergtäkt i Hillarp
Yttrande avseende samråd av detaljplan för Kärra 1:9 Norra Varalöv
Kronoskogen – en förutsättning för ett grönt Ängelholm

2019

Skrivelse om blommande gräsytor o vägkanter i Ängelholm
Yttrande angående detaljplan, del av Ängelholm 3:139 (Hälsohotellet)
Skrivelse med krav på avverkningsstop i Kronoskogen
Remissyttrande om miljöfarlig verksamhet i Spannarp

2018

Remissyttrande undersökningstillstånd elledning
Remissyttrande Håvegropen i Ängelholm
Yttrande om utökad bergtäkt med mera i Össjö
Yttrande om detaljplan för verksamhetsområde i Norra Varalöv
Yttrande om detaljplan för Rönnen 2 Centrum
Synpunkter på detaljplan Ängelholm 3 138 Centrum
Yttrande granskningsförslag Sockerbruket 11
Yttrande Ängelholm Transformatorstation Klippanvägen

2017

Skrivelse till kommunen ang Kronoskogen
Synpunkter förslag detaljplan för Rönnen 1 och del av Ängelholm 3:32
Yttrande detaljplan Sockerbruket 11
Yttrande Samråd planprogram Stationsområdet
Synpunkter på detaljplaneförslag Ängelholm 6:1 och 3:39, Gamla Kungsgården

2016

Gör hela Laholmsbukten till marint naturreservat

Valenkät

Miljöpolitisk uppföljning dec 2016