Utflyktsmål i Ängelholmstrakten

Ängelholmstrakten och Bjärehalvön är rika på naturupplevelser. Hjälp på vägen kan man få genom de förträffliga naturguideböckerna för Ängelholm och Bjäre. De heter Naturen i Ängelholmsbygden och Naturen på Bjäre, och är skrivna av Leif Carserud. Böckerna finns i bokhandeln och bör inte saknas i någon naturnyfiken nordvästskånings bokhylla!

Förslag på utflyktsmål i Ängelholmsnaturen

Djurholmen

och Matkroksmossen på Hallandsåsen norr om Västersjön är relativt opåverkade myrmarker av för Skåne ovanligt slag, med rik flora och fauna. Djurholmaområdet, ca 200 ha stort, ägs av O. D. Krooks donation, och sköts av Skogssällskapet och landstinget. Området är iordningställt med vandringsstigar och utsiktstorn, och skogen har lämnats till sin egen utveckling. Flera kulturminnen finns också att bese, bl.a. ruiner efter torpbebyggelse och en skvaltkvarn, samt bronsålderstida fornåkrar. Troligen har myrslåtter bedrivits på Djurholmamossen. Områdets skyddsvärde är av riksintresse för naturvården.
Området finns beskrivet i en broschyr utgiven av landstinget och Skogssällskapet.


Kronoskogen

finns beskriven på en egen sida!

Kägleån

mellan Margretetorp och Lannamärket vid Hallandsgränsen rinner i en sprickravin med branta sidor. Visserligen går den gamla riksvägen (E6) i ravinen, och bäcken har dämts upp på flera ställen, men landskapsbilden är mycket vacker, och åns vatten är fortfarande oförstört. Vid Hålebäckseröd finns kommunens nyaste naturreservat.

Långsjön

i Össjö socken ligger i en sprickdal som genomkorsar ett amfibolitmassiv och även innehåller diabas. Sjön omges av istida grus- och sandavlagringar.De basiska bergarterna är bl.a. förklaring till att den ovanliga sumpviolen växer här.


Prästängen

nära Tåstarp är kommunens första naturreservat (sedan 1967). Här finns en ekhasselskog, kompletterad med inslag av ask och al i de fuktigare partierna. I skötselplanen ingår slåtter för att vårda den vackra högörtängen, som bland annat innehåller stor bockrot och skogsknipprot. Fågellivet är rikt.


Sandön

utanför Vegeåns mynning ligger faktiskt i Helsingborgs kommun. Som namnet anger är den uppbyggd av sand. Tillsammans med den steniga grannen Själrönnen, och fågelreservatet Rönnen i Höganäs kommun, är den av stort ornitologiskt intresse. Här rastar sträckande vadare i mängder, och skärfläcka och småtärna häckar.


Trollehallar

Snapphanestallarna

Trollehallar

är en kraftig ravin i Trollebäckens dalgång nordost om Rössjön. Ravinen har uppkommit genom att smältvatten från inlandsisen eroderat en gammal spricka i Hallandsåsen. Som mest är väggarna mer än 30 m höga. I nedre delen av ravinen finns en s.k. talusbildning av nedrasade block längs sidorna – den enda i kommunen.
I ravinen finns Snapphanestallarna, en relativt svårtillgänglig avsats där det sägs att snapphanar haft ett av många gömställen på och vid Hallandsåsen.
Vid Rössjöns norra och nordöstra strand finns ett särpräglat dödislandskap, vilket omger de rullstensåsar som bildats vid Trollebäckens utlopp.