Aktuellt från skogsgruppen

Informationsmöte om Kronoskogen

Den 11 mars 2020 kallade Ängelholms kommun representanter från Naturskyddsföreningen för att höra föreningens syn på Kronoskogens framtid.

I månadsskiftet oktober/november 2019 tog kommunstyrelsen beslut om att börja arbeta med framtida användning av Kronoskogen. En politisk styrgrupp tillsattes med representanter från alla politiska partier. Senare har man också gjort kommundirektörens ledningsgrupp till tjänstemannastyrgrupp för ärendet. Den består av kommundirektören Lilian Eriksson och alla kommunens högsta chefer. I den ingår även chefen för miljö- och bygg.

24 februari 2020 bjöds ”alla” föreningar med verksamhet i området in till ett inledande informationsmöte där kommunledningen informerade om hur man tänkt lägga upp projektet.

Nästa steg var att varje förening skulle få tillfälle att framföra sina synpunkter under ett möte med kommundirektör och planeringschef (Henrik Sanden). Anders Svensson, Cajza Eriksson och Per Muhr, som representerade Naturskyddsföreningen, lade fram en lista med punkter som föreningen tycker är viktiga då det gäller skogen (se punkterna här). Föreningens förslag mottogs positivt och varje punkts bakgrund och motiv diskuterades ingående.

Arbetet fortsätter med informationsinsamling från alla berörda föreningar. Vi hoppas att arbetet med att göra Kronoskogen till naturreservat har tagit ytterligare några steg framåt.

Per Muhr

Tillbaka till skogsgruppens sida