Yttranden och Uppföljning valenkät

Yttrande från Naturskyddsföreningen Ängelholm avseende detaljplan för Rönnen 2 Centrum, granskning 2018-09-28 – 2018-10-19

Bakgrund:  Förslaget till detaljplan syftar till att bygga bostäder på ett område mellan Nybron och Pyttebron.

Naturskyddsföreningens synpunkter:  Exploateringen för bostadsändamål innebär ett ingrepp i naturmiljön vid Rönne å. Även om området är ytmässigt begränsat, leder byggnationen till avverkning av många träd och försämringar för djurlivet i området. På sidan 13 i planbeskrivningen anges att det innan antagandet ska utredas hur en kompensation kan säkerställas i genomförandet av detaljplanen. På sidan 14 redovisas åtgärder som ska väga upp skadan för fladdermössen i området. Naturskyddsföreningen vill framhålla att det behövs kompensationsåtgärder för att väga upp ingreppen i naturmiljön. Det är av stor vikt att kompensationsåtgärder verkligen genomförs, även utöver de redovisade åtgärderna för fladdermössen. Det är också viktigt att kompensationsåtgärderna förs in i detaljplanen innan antagandet. För själva genomförandet av kompensationsåtgärder är det viktigt att expertis anlitas, och att det är expertis som är kunnig om ytmässigt små området så som är fallet här. Beträffande de fladdermusholkarna som ska sättas upp, vill Naturskyddsföreningen framföra att det är viktigt att holkarna sätts upp på sådant sätt att de får avsedd effekt. Holkarna behöver sättas upp i rätt höjd och i söderläge. Uppföljningar behöver göras för att se om holkarna används som planerat.

Ängelholm 2018-10-14

Eva Kullenberg Ordförande

Anders Svensson Sekreterare

 

För att läsa resultatet av valenkäten, klicka på länken nedan:

Miljöpolitisk uppföljning dec 2016

 

Förklaring till ”Miljöpolitisk uppföljning dec 2016”

Förklaring.doc

 

Gör hela Laholmsbukten till marint naturreservat

 

Skrivelse till kommunen ang Kronoskogen okt 2017

 

Synpunkter förslag deltaljplan Rönne 1

 

synpunkter på detaljplan Ängelholm 3 139 hotellet

 

Yttrande detaljplan Sockerbruket 11

 

Yttrande granskningsförslag Sockerbruket 11

 

Yttrande Samråd planprogram Stationsområdet

 

Yttrande Samråd planprogram Stationsområdet

 

Yttrande Ängelholm Transformatorstation Klippanvägen